top of page
pendaftaran-bm.png
promosi-bm.png
live-bm.png
home-bm.png
affi-bm.png
pengeluaran-bm.png
gmail.png
wechat.png
whatsapp.png
facebook.png
telegram.png
depo-btn.png
sukan-bm.png
slot-bm.png

Terma & Syarat

TERMA DAN SYARAT

Sila ambil sedikit masa untuk membaca terma dan syarat ini dengan berhati-hati.
TERMA DAN SYARAT  BERIKUTNYA TERHADAP SESIAPA PELANGGAN YANG MENGGUNAKAN DAN MENGGUNAKAN LAMAN WEB INI DAN PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN DENGAN OLEH GENTING777("Syarikat"). DENGAN AKSES SEBARANG MUKA SURAT LAMAN WEB INI DAN / ATAU MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN, PELANGGAN SETUJU BAGI DIKENAKAN DENGAN TERMA DAN SYARAT TANPA HAD ATAU KELAYAKAN.

JIKA PELANGGAN TIDAK MENERIMA TERMA DAN SYARAT, SILA TAMATKAN AKSES KE WEBSITE DAN / ATAU PENGGUNAAN PERKHIDMATAN INI DENGAN SEGERA.

1.  Penggunaan Terma dan Syarat ini

1.1Pelanggan dianggap menerima terma dan syarat ini dengan memilih di bawah pada kotak "Setuju" dan meneruskan untuk mengakses laman web atau sebaliknya dengan membuka akaun dengan Syarikat atau meletakkan pertaruhan dengan Syarikat. Dengan bersetuju dengan terma dan syarat ini dan / atau kerana penggunaan berterusan Pelanggan Laman Web, Pelanggan terikat dengan terma dan syarat ini dan oleh Peraturan dan peraturan dan dasar privasi Syarikat yang diperbadankan dengan rujukan ke dalam terma dan syarat ini. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara terma dan syarat ini dan apa-apa dokumen yang diperbadankan dengan rujukan, terma dan syarat ini akan sentiasa diguna pakai.

1.2 Syarikat berhak untuk meminda terma dan syarat, peraturan dan peraturan serta dasar privasi yang difikirkan sesuai dari semasa ke semasa dan pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada Pelanggan. Bagaimanapun, Syarikat akan membuat usaha yang munasabah untuk memastikan bahawa apa-apa perubahan ketara terhadap terma dan syarat, peraturan dan peraturan, atau dasar privasi akan dimaklumkan kepada Pelanggan dengan notis yang jelas di Laman Web.

1.3 Ia tetap menjadi tanggungjawab Pelanggan untuk memeriksa terma dan syarat secara berkala untuk memastikan Pelanggan terus bersetuju dengannya. Pelanggan dinasihatkan supaya menyemak terma dan syarat ini setiap kali mereka menggunakan Laman Web. Penggunaan berterusan Pelanggan Laman Web akan dianggap sebagai penerimaan tanpa syarat dan tidak boleh dibatalkan dari terma dan syarat, peraturan dan peraturan dan dasar privasi dan sebarang perubahan yang dibuat kepada mereka. Mana-mana pertaruhan yang diterima (tetapi tidak diterima, direkodkan atau diselesaikan) sebelum waktu efektif pindaan terma dan syarat dan peraturan dan peraturan akan tertakluk kepada terma dan syarat dan peraturan dan peraturan yang sedia ada.

1.4 Terma dan syarat, peraturan dan peraturan, dan dasar privasi ditulis dalam bahasa Inggeris. Jika terma dan syarat ini, peraturan dan peraturan dan dasar privasi diterjemahkan ke dalam bahasa lain selain Bahasa Inggeris, versi Bahasa Inggeris akan mengatasi sebarang terjemahan.

2. Perwakilan Pelanggan

​2.1 Dalam menerima terma dan syarat ini, Pelanggan tidak boleh ditarik balik dan tanpa syarat dan tanpa syarat dan dijamin dan tanpa syarat atau batasan (mengikut mana-mana yang berkenaan) bahawa Pelanggan berusia lebih 18 tahun, atau umur persetujuan di bidang kuasa rumah Pelanggan , yang mana lebih tinggi dan mempunyai kemampuan mental untuk bertanggungjawab terhadap tindakan Pelanggan sendiri dan terikat dengan terma dan syarat ini. Syarikat berhak pada bila-bila masa untuk membatalkan sebarang transaksi yang melibatkan kanak-kanak di bawah umur.

2.2 Pelanggan yang ingin membuat pertaruhan dengan Syarikat harus memperhatikan bahawa terdapat undang-undang tertentu di negara mereka, tempat kediaman, atau tempat taruhan sedemikian diletakkan, yang melarang pertaruhan dalam talian dan / atau permainan dalam talian (secara kolektif, " perjudian "). Pelanggan tidak boleh ditarik balik dan tidak bersyarat dan tanpa syarat tanpa syarat atau batasan kepada Syarikat bahawa Pelanggan tidak akan mengakses atau mendaftar di Laman Web pada bila-bila masa:

1. Dari dalam bidang kuasa yang melarang perjudian;

2. jika Pelanggan adalah warganegara negara negara yang melarang warganya daripada mengambil bahagian dalam perjudian (tanpa mengira lokasi semasa mereka); dan

3. Jika Pelanggan adalah warganegara atau pemastautin di negara atau bidang kuasa berikut: Hong Kong Wilayah Pentadbiran Khas Republik Rakyat China, Perancis, Amerika Syarikat, Switzerland, Singapura, Taiwan dan Republik Filipina (secara kolektif "Bidang kuasa yang dilarang").

2.3 Selanjutnya, Pelanggan mengemukakan pernyataan yang menyetujui, menerima, tidak dapat dicabut dan tidak bersyarat, serta menjamin tanpa hambatan maupun pembatasan kepada Perusahaan, bahwa:

1. Pelanggan sepenuhnya bertanggungjawab untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang setempat atau nasional yang berlaku, sebelum mendaftar pada Perusahaan dan/atau memasang taruhan pada Perusahaan. Pelanggan sangat dianjurkan untuk mencari nasihat hukum sebelum mendaftar dan/atau memasang taruhan apapun pada Perusahaan untuk memverifikasi bahwa kesepakatan yang diajukan mereka pada Perusahaan tidak bertentangan dengan cara apapun terhadap undang-undang tersebut. Perusahaan tidak menerima pertanggung-jawaban atas pelanggaran Pelanggan terhadap undang-undang setempat atau nasional. Pelanggan sangat dianjurkan untuk mencari nasihat hukum sebelum mendaftar dan/atau memasang taruhan apapun pada Perusahaan; dan,

2. Pelanggan mengakui dan mengiktiraf bahawa Syarikat memberikan Perkhidmatannya dari bidang kuasa dan / atau negara yang dinyatakan di sini, yang beroperasi secara sah dan dilesenkan untuk penyediaan Perkhidmatan tersebut, oleh itu Syarikat mengambil kedudukan bahawa ia memberikan Perkhidmatan dari bidang kuasa di mana dibenarkan secara sah untuk berbuat demikian, dilesenkan dan dikawal selia dan membuat usaha untuk tidak mengambil perniagaan dari Bidang Kuasa yang Dilarang atau Pelanggan di, atau dari Bidang Kuasa yang Dilarang.

2.4 Tanpa membatasi klausul 2.2 dan 2.3 dengan cara apapun, orang yang sah secara hukum, (mencakup perorangan, korporasi, kemitraan, perusahaan dan entitas hukum lainnya), yang tinggal, secara fisik berlokasi, atau berkedudukan di, pada bisnis apapun yang berada di, atau pasar sasaran yurisdiksi terlarang, kapanpun tidak boleh menggunakan setiap layanan atau produk yang ditawarkan oleh Perusahaan dengan cara apapun. Dengan demikian, Pelanggan mengemukakan pernyataan yang tidak dapat dicabut dan tidak bersyarat, serta menjamin tanpa hambatan maupun pembatasan kepada Perusahaan, bahwa:

1. Pelanggan tidak tinggal, terletak secara fizikal, atau dimasukkan ke dalam, dengan mana-mana kehadiran perniagaan dalam, atau pasaran penargetan, Bidang Terhad yang Dilarang; dan

2. Pelanggan tidak akan meletakkan sebarang pertaruhan dari salah satu Bidang Kuasa yang Dilarang.

2.5 Pelanggan bersetuju bahawa penggunaan Laman Web ini adalah satu-satunya risiko dan memahami lebih lanjut dan bersetuju bahawa dengan menggunakan Laman Web dan / atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh Syarikat, Pelanggan boleh kehilangan wang pada taruhan yang ditempatkan dan Pelanggan menerima tanggung jawab penuh untuk apa-apa kerugian sedemikian.

2.6 Pelanggan bersetuju untuk mewakili dan tanpa syarat secara tanpa syarat dan tanpa syarat dan tanpa syarat atau batasan kepada Syarikat bahawa Pelanggan tidak akan mewakili dirinya sebagai ejen atau sekutu Syarikat tanpa kenyataan bertulis terdahulu yang berkuatkuasa dari Syarikat; dan tambahan pula, Pelanggan tidak akan memasarkan, mengiklankan, mempublikasikan, atau mempromosikan Syarikat atau Perkhidmatan Syarikat tanpa sebarang persetujuan tertulis sebelumnya.

2.7 Pelanggan memberi jaminan bahawa Pelanggan tidak akan cuba menyerang, menggodam, membuat perubahan yang tidak dibenarkan kepada, atau memperkenalkan sebarang kod berniat jahat ke Laman Web. Oleh itu, Pelanggan tidak akan, tanpa batasan, (a) jurutera yang berbalik atau menyusun semula (secara keseluruhan atau sebahagian) apa-apa perisian yang boleh didapati melalui Laman Web; atau (b) membuat salinan, mengubahsuai, membiak, menghantar, mengubah, menggunakan atau mengedar semua atau mana-mana bahagian Laman Web atau apa-apa bahan atau maklumat yang terkandung di dalamnya; atau (c) mendedahkan maklumat akaun kepada mana-mana pihak ketiga; atau (d) melanggar mana-mana peruntukan yang dinyatakan di dalam ini khas tetapi tidak terhad kepada Klausa 6 di bawah; atau (e) menipu, menipu, menipu, menyalahi undang-undang atau menipu Syarikat dengan apa-apa cara melalui penggunaan atau penyalahgunaan perkhidmatan Syarikat atau Laman Web ini. Sekiranya Syarikat mengesyaki bahawa Pelanggan telah gagal mematuhi syarat-syarat peruntukan ini, Syarikat akan mempunyai, sebagai tambahan kepada apa-apa remedi lain, hak untuk membekukan atau menangguhkan akaun Pelanggan dengan Syarikat untuk menjalankan penyiasatan lanjut yang mana jika mengesahkan kegagalan Pelanggan untuk mematuhi terma-terma peruntukan ini akan menyebabkan Penamatan Perkhidmatan kepada Pelanggan, penutupan akaun Pelanggan dan pelucuthakan oleh Syarikat dari sebarang jumlah dalam akaun Pelanggan.

2.8 Pelanggan akan memaklumkan kepada Syarikat, dengan seberapa segera yang mungkin, apa-apa kesilapan dalam pembayaran Pelanggan yang diterima oleh, atau pembayaran yang dibayar kepada, Syarikat dan apa-apa kesilapan dalam maklumat akaun Pelanggan yang dipegang oleh Syarikat yang mana Pelanggan sedar perintah bagi kesalahan sedemikian yang akan diuruskan oleh Syarikat mengikut Fasal 5 di bawah

2.9Pelanggan tidak akan membenarkan atau memberi kuasa kepada mana-mana orang lain atau pihak ketiga (termasuk, tanpa batasan, mana-mana kanak-kanak kecil) untuk menggunakan perkhidmatan Syarikat, menggunakan akaun Pelanggan atau menerima apa-apa kemenangan bagi pihak mereka.

2.10 Pelanggan akan dengan serta-merta melaporkan apa-apa dan semua kemenangan kepada pihak berkuasa yang sepatutnya jika Pelanggan berada dalam bidang kuasa di mana kemenangan itu boleh dikenakan cukai atau selainnya dikehendaki oleh undang-undang untuk didedahkan, dan Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap kegagalan Pelanggan berbuat demikian.

2.11 Pelanggan bersetuju sepenuhnya untuk menanggung rugi, mempertahankan dan memegang Syarikat, dan para pegawai, pengarah, pekerja, perunding, penasihat, ejen dan pembekal tidak berbahaya, serta-merta atas permintaan, dari dan terhadap semua tuntutan, liabiliti, ganti rugi, kerugian, kos dan perbelanjaan , termasuk yuran guaman, (tanpa mengira teori undang-undang) yang timbul daripada sebarang pelanggaran terma dan syarat atau peraturan dan peraturan oleh Pelanggan atau sebarang liabiliti lain yang timbul daripada penggunaan Laman Web Pengguna atau penggunaan oleh mana-mana orang lain mengakses Laman Web menggunakan akaun Pelanggan butiran Maklumat.

3. Akaun dan Maklumat Peribadi

​3.1 Pelanggan hanya boleh mendeposit wang dengan Syarikat melalui kaedah pembayaran yang diluluskan di Laman Web, Pelanggan hanya perlu

mendeposit dan menerima wang melalui Syarikat Penyelesaian Pembayaran yang sama yang diberi kuasa oleh Syarikat ("Penyelesaian Pembayaran Dibenarkan") yang digunakan untuk mendeposit dana , melainkan jika menyimpan wang secara terus dengan Syarikat. Penyelesaian Pembayaran yang Dibenarkan tidak boleh mewakili diri mereka sebagai kebenaran untuk menerima dana bagi pihak Syarikat tanpa kenyataan bertulis terdahulu yang berkuatkuasa dari Syarikat; dan selanjutnya Penyelesaian Pembayaran yang Dibenarkan tidak boleh dengan cara apa pun memasarkan, mengiklankan, mempublikasikan, atau mempromosikan Syarikat atau Perkhidmatan Syarikat tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Syarikat.

3.2 Untuk mengakses perkhidmatan pertaruhan Syarikat, Pelanggan mesti mendaftar terlebih dahulu di Laman Web dan membuka akaun hanya dengan berbuat demikian kemudian menjadi Pelanggan Berdaftar.

3.3 Pelanggan bersetuju untuk menyediakan semua Maklumat Peribadi yang relevan kepada Syarikat semasa pendaftaran dan adalah tanggungjawab Pelanggan untuk memastikan bahawa Maklumat Peribadi mereka sentiasa dikemaskini di Laman Web, terutamanya alamat, nombor telefon dan butiran pembayaran / bank (jika terpakai). Pelanggan mesti memberikan maklumat yang benar apabila membuka akaun, kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan pelanggaran terhadap terma dan syarat ini dan penutupan akaun segera yang membatalkan semua wang yang ada dalam akaun.

Pelanggan bersetuju apabila diminta oleh Syarikat untuk menyediakan Syarikat dengan sebarang dokumentasi untuk mengesahkan Maklumat Peribadi yang diberikan kepada Syarikat. Pelanggan memberi kuasa kepada Syarikat untuk menggunakan apa-apa cara yang sah yang dianggap perlu untuk mengesahkan Maklumat Peribadi yang disediakan oleh Pelanggan seperti yang dinyatakan dalam borang pendaftaran dalam talian ("Maklumat Peribadi"). Maklumat Peribadi tersebut merangkumi semua maklumat yang diperlukan daripada Pelanggan, seperti yang ditentukan oleh Syarikat mengikut budi bicara mutlaknya dari semasa ke semasa dan pada bila-bila masa, untuk membolehkan Syarikat mengenal pasti Pelanggan dengan betul. Apabila borang pendaftaran dalam talian tersebut telah diserahkan kepada, dan diterima oleh Syarikat, Pelanggan akan dianggap sebagai Pelanggan Berdaftar ("Pelanggan Berdaftar"). Syarikat berhak menerima atau menolak Pelanggan atas sebarang sebab. Hanya Pelanggan Berdaftar boleh menggunakan perkhidmatan Syarikat dan taruhan hanya sehingga batas pertaruhan atau jumlah wang yang ada dalam akaun mereka.

3.4 Pelanggan boleh membuka hanya satu akaun di Laman Web dengan Syarikat. Sebarang akaun tambahan yang dibuka boleh ditutup oleh Syarikat dan sebarang amaun tertunggak yang dikembalikan kepada Pelanggan atau semua akaun sedemikian boleh dianggap sebagai satu akaun bersama dan digabungkan bersama oleh Syarikat, sama ada dalam budi bicara mutlak dan mutlak Syarikat. Pelanggan bersetuju bahawa Syarikat akan menggunakan apa-apa kaedah yang difikirkan munasabah untuk menentukan sama ada dua atau lebih akaun milik Pelanggan yang sama.

3.5 Sebagai Pelanggan Berdaftar, Pelanggan akan diberikan nama pengguna dan kata laluan ("Maklumat Akses Akaun") untuk digunakan hanya oleh Pelanggan secara peribadi. Tanggungjawab Pelanggan untuk memastikan bahawa Maklumat Akses Akaun tetap rahsia pada setiap masa dan Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang penyalahgunaan dan / atau pendedahan tanpa kebenaran Maklumat Akses Akaun kepada mana-mana pihak ketiga. Pelanggan yang prihatin bahawa Maklumat Akses Akaun mereka telah disediakan, keselamatannya telah dikompromi atau telah diakses oleh mana-mana pihak ketiga, dengan serta-merta memberitahu Syarikat dengan segera di mana Maklumat Akses Akaun baru boleh disediakan oleh Syarikat kepada Pelanggan. Mana-mana pertaruhan atau permintaan dibuat dalam talian di mana Maklumat Akses Akaun yang betul telah digunakan akan dianggap sah.

3.6 Pelanggan hendaklah memaklumkan Syarikat secepat mungkin dengan munasabah jika mereka percaya bahawa maklumat akaun mereka disalahgunakan oleh pihak ketiga supaya Syarikat boleh menggantung akaun tersebut. Syarikat tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab dengan apa jua cara untuk sebarang kelewatan yang sewajarnya dalam penggantungan tersebut. Hanya selepas pemberitahuan oleh Pelanggan kepada Syarikat bahawa Maklumat Akses Akaun mereka telah dikompromikan dan Syarikat menggantung akaun akan pertaruhan atau permintaan yang dibuat dalam talian dengan Maklumat Akses Akaun dianggap tidak sah, tidak sebelum ini. Pelanggan boleh memaklumkan kepada Syarikat apa-apa peristiwa yang menggunakan maklumat hubungan yang terdapat di bahagian "Hubungi Kami" di Laman Web.

3.7 Syarikat mungkin menghendaki Pelanggan menukar kata laluan atau Maklumat Akses Akaun mereka dari semasa ke semasa atau Syarikat boleh menggantung akaun Pelanggan sekiranya Syarikat mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa terdapat kemungkinan pelanggaran keselamatan atau penyalahgunaan Laman Web . Syarikat boleh menukar Maklumat Akses Akaun Pelanggan atas notis terdahulu kepada Pelanggan atas budi bicara mutlak dan mutlak Syarikat.

3.8 Untuk mengekalkan tahap keselamatan yang tinggi dan untuk melindungi dana Pelanggan, Syarikat boleh melakukan pemeriksaan keselamatan rawak. Pelanggan dengan ini menerima bahawa Syarikat mengekalkan hak untuk menuntut maklumat tambahan dan / atau dokumentasi dari Pelanggan untuk mengesahkan Pelanggan sebagai pemegang akaun sekiranya berlaku pemeriksaan keselamatan tersebut.

3.9 Pelanggan perlu menyemak baki akaun mereka setiap kali mereka mengakses Laman Web. Sekiranya berlaku sebarang percanggahan dalam baki akaun Pelanggan, adalah tanggungjawab Pelanggan untuk memberitahu Syarikat pada peluang terawal percanggahan tersebut dan memberikan kepada Syarikat rekod transaksi Pelanggan sejak tarikh terakhir Pelanggan mengesahkan baki akaun mereka. Sekiranya Syarikat tidak menerima daripada Pelanggan apa-apa pemberitahuan tentang apa-apa percanggahan dalam baki akaun Pelanggan pada mana-mana bulan tertentu dalam masa tiga puluh (30) hari kalendar dari hari terakhir bulan tersebut, Pelanggan bersetuju untuk membatalkan mana-mana dan semua tuntutan untuk mana-mana percanggahan dalam baki akaun Pelanggan dan menerima semua maklumat dalam akaun Pelanggan seperti pada akhir tempoh tersebut. Pelanggan boleh memberitahu Syarikat mengenai apa-apa percanggahan dalam baki akaun Pelanggan dengan menggunakan maklumat hubungan yang terdapat di bahagian "Hubungi Kami" di Laman Web.

3.10 Syarikat mempunyai hak untuk menutup atau menggantung akaun Pelanggan dengan Syarikat dan membayar balik atau menahan baki akaun tersebut berdasarkan budi bicara mutlak Syarikat tanpa penjelasan lanjut kepada Pelanggan. Walau bagaimanapun, dalam acara ini, pertaruhan yang beredar akan diberi penghormatan, dengan syarat selalu pertaruhan ini telah diletakkan dengan tepat oleh Pelanggan sesuai dengan syarat dan ketentuan ini.

3.11 Pelanggan boleh mengeluarkan wang dari akaun mereka dengan syarat baki mereka telah disahkan oleh Syarikat dan mengikut Garis Panduan yang dikeluarkan untuk pengeluaran, jika ada, yang terdapat di Laman Web.

3.12 Pelanggan boleh membatalkan akaun dengan Syarikat pada bila-bila masa dengan memaklumkan Syarikat secara bertulis mengenai hasrat Pelanggan untuk berbuat demikian dengan menghubungi Syarikat melalui maklumat hubungan yang terdapat di bahagian "Hubungi Kami" di Laman Web. Sekiranya Pelanggan memutuskan untuk membatalkan akaun Pelanggan dengan Syarikat, Pelanggan mesti berhenti menggunakan Laman Web dengan segera. Hanya selepas pemberitahuan oleh Syarikat kepada Pelanggan bahawa Akaun mereka telah dibatalkan akan pertaruhan atau permintaan yang dibuat dalam talian dengan Akaun yang dianggap tidak sah, tidak sebelum ini. Pelanggan akan terus bertanggungjawab untuk sebarang aktiviti yang dilakukan sehingga pemberitahuan pembatalan Akaun diterima daripada Syarikat.

3.13 Adalah tanggungjawab Pelanggan untuk secara aktif mengekalkan akaun Pelanggan dengan Syarikat. Dalam hal ini Pelanggan harus mempunyai sekurang-kurangnya log masuk sekali ke Laman Web dan menggunakan perkhidmatan Syarikat dalam mana-mana 12 (dua) bulan. Jika akaun Pelanggan tidak aktif selama dua belas berturut-turut (12) bulan atau lebih, Syarikat mempunyai hak untuk menutup akaun Pelanggan dengan Syarikat dan Pelanggan bersetuju untuk membatalkan sebarang baki tertunggak dan semua tuntutan terhadap Syarikat.

3.14 Syarikat boleh menggantung atau membatalkan pada bila-bila masa akaun Pelanggan dengan serta-merta jika Pelanggan melanggar mana-mana obligasinya di bawah terma dan syarat ini. Sekiranya berlaku pelanggaran material oleh Pelanggan dari mana-mana peruntukan terma dan syarat ini, sebagaimana yang ditentukan oleh Syarikat dalam budi bicara mutlak dan mutlak Syarikat, Syarikat berhak semua hak dan remedi terhadap Pelanggan di bawah terma dan syarat ini dan di sisi undang-undang dan berhak untuk menyimpan apa-apa dana tertunggak daripada Pelanggan sebagai jaminan obligasi Pelanggan di bawah ini dan / atau sebarang liabiliti yang timbul daripada pelanggaran terma dan syarat tersebut oleh Pelanggan.

4. Pertaruhan

4.1 Syarikat hanya akan menerima pertaruhan daripada Pelanggan Berdaftar yang dibuat dalam talian melalui Laman Web.

​4.2 Pertaruhan hanya dianggap diletakkan apabila dibuat secara dalam talian oleh Pelanggan melalui Laman Web, yang dianggap diletakkan di bawah bidang kuasa alamat Internet Protocol yang direkodkan oleh Syarikat dari mana Pelanggan mengakses Laman Web dan dianggap diterima hanya apabila ia telah diterima oleh pelayan permainan Syarikat dalam bidang kuasa di mana pelayan permainan Syarikat berada dan pertaruhan sedemikian telah direkodkan sebagai diterima oleh pelayan permainan Syarikat di bidang kuasa di mana pelayan permainan Syarikat berada. Syarikat akan memberitahu Pelanggan melalui Laman Web apabila pertaruhan tersebut telah diterima dan direkodkan oleh Syarikat mengikut perkara di atas. Taruhan disifatkan selesai apabila diterima dan direkodkan dalam bidang kuasa di mana pelayan permainan Syarikat berada dan Pelanggan telah dimaklumkan mengenai penerimaan tersebut dan merekodkan semua mengikut terma dan syarat ini.

 

​4.3 Apabila Pelanggan berjaya membuat taruhan di Laman Web, mereka akan menerima pengakuan elektronik (notis), yang merupakan pengesahan penerimaan dan rekod taruhan oleh Syarikat.

4.4 Pertaruhan akan dianggap tidak sah jika ia tidak ditransmisikan sepenuhnya, termasuk tetapi tidak terhad kepada keadaan di mana penghantaran taruhan telah terganggu atau terganggu disebabkan oleh masalah teknikal.

4.5 Pelanggan tidak dibenarkan untuk membatalkan atau menukar pertaruhan mereka apabila taruhan ini telah diletakkan, diterima dan direkodkan oleh Syarikat dan Syarikat tidak mempunyai obligasi untuk membatalkan pertaruhan yang telah diletakkan, diterima dan direkodkan mengikut terma dan syarat . Jika Pelanggan membatalkan pertaruhan sebelum pengesahan, Pelanggan dinasihatkan untuk memeriksa senarai taruhan (tersedia dalam bar menu pengguna di Laman Web) untuk memastikan taruhan tidak diletakkan. Sekiranya terdapat sebarang pertikaian yang berkaitan dengan penempatan pertaruhan, Pelanggan harus memaklumkan kepada Syarikat sebelum pemutusan penerimaan pertaruhan tersebut dan / atau sebelum peristiwa dimana pertaruhan telah ditempatkan. Syarikat akan menyiasat pertikaian tersebut dengan sewajarnya dan menyelesaikannya secara munasabah dan mengikut budi bicara yang sewajarnya.

4.6 Semua transaksi elektronik akan direkodkan oleh Syarikat untuk kepentingan Pelanggan dan Syarikat. Apabila berlaku pertikaian yang tidak dapat diselesaikan oleh pengurusan Syarikat, rakaman yang relevan akan digunakan sebagai bukti dalam pertikaian tersebut. Pelanggan dan Syarikat bersetuju bahawa rakaman tersebut akan menjadi kuasa mutlak dalam menyelesaikan pertikaian tersebut yang benar dan tepat dan menyelesaikan pertikaian itu sebagai langkah terakhir.

4.7 Syarikat berhak untuk menggantung atau melarang pertaruhan selanjutnya dalam pasaran pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada Pelanggan atas budi bicara mutlak dan mutlak Syarikat yang apabila suatu pasaran digantung atau diakses dengannya dilarang, sebarang percubaan yang dicatat oleh Pelanggan akan ditolak.

4.8 Syarikat berhak atas budi bicara tunggal dan mutlaknya tanpa penjelasan yang diberikan kepada Pelanggan untuk menolak mana-mana pertaruhan atau bahagian mana-mana pertaruhan tanpa penjelasan dan / atau menggantung atau menutup akaun pada bila-bila masa atas apa-apa sebab, tanpa penjelasan dan pada satu-satunya dan budi bicara mutlak sekiranya ia mempunyai keyakinan munasabah bahawa penggunaan berterusan akaun akan menyebabkan kerosakan atau kehilangan apa-apa jenis kepada Pelanggan atau Syarikat; atau semasa penyiasatan pelanggaran terma dan syarat, peraturan dan peraturan, atau kebijakan privasi; jika Syarikat mengesahkan pelanggaran terma dan syarat ini; atau, jika terdapat aduan yang difailkan oleh Pelanggan.

4.9 Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap kegagalan dalam mana-mana peralatan atau telekomunikasi yang menghalang penempatan, penerimaan, rakaman atau pemberitahuan pertaruhan yang betul.

4.10 Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan atau kehilangan tanpa batasan yang disifatkan atau didakwa telah menyebabkan atau disebabkan oleh Laman Web atau kandungannya, termasuk (tanpa batasan) penangguhan atau gangguan dalam operasi atau penghantaran, komunikasi garis kegagalan, kegunaan atau penyalahgunaan mana-mana orang Laman Web atau kandungannya, atau apa-apa kesilapan atau ketinggalan dalam kandungan berhubung dengannya.

4.11 Taruhan akan diterima sehingga tarikh akhir yang diiklankan sehingga apabila taruhan diterima ("tarikh akhir"), untuk sebarang peristiwa tertentu, tarikh akhir tersebut dianggap telah diperbadankan dengan merujuk kepada terma dan syarat ini dan dipersetujui oleh Pelanggan. Sekiranya pertaruhan diterima secara tidak sengaja selepas tarikh akhirnya, pertaruhan tersebut akan dianggap tidak sah dan Syarikat mempunyai hak untuk membatalkan sebarang pertaruhan tersebut.

4.12 Taruhan yang diletakkan oleh kad kredit atau kad debit oleh Pelanggan tidak sah sehingga Syarikat (atau Penyelesaian Pembayaran yang Dibenarkan) telah menerima pembayaran sepenuhnya sebelum sebarang pertaruhan oleh Pelanggan bermula, tertakluk selalu kepada Klausa 4.2 di atas. Sekiranya pembayaran sedemikian tidak akan berlaku sebelum pertaruhan oleh Pelanggan bermula, maka pertaruhan itu secara automatik tidak sah jika pertaruhan tersebut akan ditempatkan dengan Syarikat oleh Pelanggan.

4.13 Akaun pelanggan mestilah mempunyai keseimbangan dana positif yang melebihi jumlah pertaruhan untuk Pelanggan dapat meletakkan taruhan. Jika tidak, taruhan tidak dibenarkan.

4.14 Semua harga / baris yang dipaparkan di Laman Web adalah tertakluk kepada variasi tetapi menjadi tetap pada masa taruhan diletakkan, diterima dan direkodkan mengikut Klausa 4.2 di atas. Syarikat berhak atas budi bicara tunggal dan mutlak tanpa penjelasan untuk mengubah kemungkinan, harga, atau apa-apa maklumat mengenai jenis pertaruhan, pasaran atau acara pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada Pelanggan atas budi bicara mutlak dan mutlak Syarikat. Syarikat berhak atas budi bicara mutlaknya untuk sama ada membatalkan atau menolak mana-mana pertaruhan yang terlibat pada bila-bila masa atau untuk membetulkan apa-apa kesilapan apabila dengan kesilapan, peninggalan atau kesilapan kemungkinan yang tidak tepat, harga, atau apa-apa maklumat mengenai jenis pertaruhan, pasaran atau acara di bila masa dipaparkan. Syarikat akan meletakkan notis yang terkenal di Laman Web dalam acara tersebut.

4.15 Amaun pertaruhan maksimum yang boleh ditempatkan oleh Pelanggan di mana-mana pasaran atau peristiwa berbeza-beza mengikut jenis pertaruhan khusus dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu atas budi bicara mutlak dan mutlak Syarikat.

5. Tingkah Laku dan Batasan Liabiliti Syarikat

​5.1 Kemenangan akan dikreditkan atau kalah dikurangkan ke akaun Pelanggan berikutan pengesahan keputusan akhir. Syarikat berhak memilih keputusan akhir yang dianggap wajar dan sesuai.

5.2 Sekiranya dana dikreditkan atau didebitkan dari akaun Pelanggan dengan kesilapan, adalah tanggungjawab Pelanggan untuk memaklumkan Syarikat kesilapan tanpa berlengah-lengah. Sebarang jumlah yang dikreditkan kepada Pelanggan disebabkan kesilapan akan dianggap tidak sah dan mesti dikembalikan kepada Syarikat. Dana yang dikreditkan ke akaun yang salah mungkin tidak dilupuskan oleh Pelanggan dan Syarikat berhak untuk membatalkan sebarang transaksi (termasuk pertaruhan) yang melibatkan dana tersebut. Pelanggan bersetuju untuk menanggung rugi Syarikat untuk memulangkan sebarang dana yang dikreditkan salah yang telah ditarik balik oleh Pelanggan.

5.3 Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan tipografi, teknikal atau manusia dalam menyiarkan kemungkinan dan / atau kecacatan. Sekiranya berlaku kesilapan, Syarikat berhak atas budi bicara mutlaknya sama ada membatalkan sebarang pertaruhan yang terjejas pada bila-bila masa atau untuk membetulkan kesilapan.

5.4 Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas ekuiti, kontrak, tortu, kecuaian, atau sebaliknya (atau mana-mana teori undang-undang) untuk apa-apa ganti rugi atau kerugian sama ada langsung, tidak langsung atau apa-apa jenis lain, tanpa batasan, yang disifatkan atau didakwa telah menyebabkan atau disebabkan oleh Laman Web atau kandungannya termasuk, tanpa batasan, kesilapan, ketidaktepatan atau kekaburan dalam Laman Web atau kandungannya, kegagalan, kerosakan, kelewatan atau gangguan dalam operasi atau penghantaran, kegagalan talian komunikasi, mana-mana orang menggunakan atau penyalahgunaan Laman Web atau kandungannya, apa-apa kesilapan atau ketinggalan dalam kandungan, kerosakan kehilangan perniagaan, kehilangan keuntungan, gangguan perniagaan, kehilangan maklumat perniagaan, atau apa-apa kehilangan atau kerosakan yang lain atau kerugian (walaupun di mana Syarikat telah diberitahu oleh Pelanggan kemungkinan kehilangan atau kerosakan tersebut).

5.5 Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang pelanggaran terma dan syarat yang disebabkan oleh keadaan di luar kawalannya yang munasabah.

5.6Syarikat mempunyai hak untuk menarik balik Laman Web atau unsur-unsur Laman Web pada bila-bila masa, dan menjimatkan apa-apa hak yang Pelanggan mungkin telah mendepositkan dana dalam akaunnya, tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan dengan cara lain sebagai hasilnya apa-apa tindakan sedemikian.

6. Penggunaan Laman Web

​6.1 Tanpa mengehadkan keupayaannya untuk mencari remedi alternatif, Syarikat boleh mengehadkan keupayaan Pelanggan untuk menggunakan Laman Web, menggantung atau menamatkan akaun mereka, membatalkan mana-mana pertaruhan, kehilangan atau menahan dana, mengikut budi bicara mutlaknya, jika Syarikat mempunyai sebab untuk mempercayai atau kecurigaan bahawa urusan Pelanggan dengan Syarikat merupakan aktiviti penipuan, perbuatan salah atau berkaitan dengan pengubahan wang haram.

Pelanggan harus mengakui bahawa jika penggunaan Laman Web melanggar undang-undang tempatan atau nasional berkenaan dengan penipuan atau pengubahan wang haram, apa-apa pembayaran yang dibuat kepada Pelanggan oleh Syarikat boleh dilucuthakkan atau dibekukan oleh Syarikat. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan untuk sebarang pembayaran sedemikian, dan tidak akan menanggung sebarang liabiliti kepada mana-mana Pelanggan di mana ia dikehendaki memberikan maklumat atau dokumentasi yang berkaitan dengan Pelanggan kepada mana-mana pihak berkuasa pengawalseliaan yang berkaitan kes.

6.2 Syarikat berhak membatalkan mana-mana atau semua pertaruhan yang dibuat oleh, dan / atau menahan pembayaran yang dibayar kepada mana-mana orang, kumpulan orang atau entiti undang-undang yang bertindak dalam kumpulan atau sebagai sindiket untuk menipu Syarikat.

6.3 Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Syarikat berhak membatalkan pertaruhan, menahan dan kehilangan wang dalam akaun Pelanggan sekiranya berlaku tindakan penipuan atau pengubahan wang haram oleh Pelanggan. Pelanggan bersetuju untuk menanggung rugi Syarikat, pengarah, pekerja, pemegang saham, perunding dan penasihat untuk semua kerugian dan kerosakan yang dialami olehnya akibat penipuan atau kepercayaan munasabah bahawa terdapat penipuan dan / atau aktiviti pengubahan wang haram. Penangguhan dan pelucuthakan, tuntutan kerugian dan kerosakan akan diberikan kepada semua Pelanggan yang terlibat dan / atau yang Syarikat percaya terlibat dalam penipuan dan tindakan yang salah. Keupayaan Syarikat untuk membatalkan pertaruhan yang disasarkan mengikut budi bicaranya hanya akan bertahan sehingga tarikh akhir yang diiklankan untuk menerima pertaruhan, selepas masa tersebut Syarikat akan kehilangan budi bicara tersebut melainkan jika ia mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa pertaruhan suspek adalah penipuan, yang berkaitan dengan pengubahan wang haram ( seperti yang dinyatakan dalam klausa 6 di sini) atau melanggar terma dan syarat ini.

6.4 "Tindakan yang salah" dan / atau "penipuan" hendaklah termasuk tetapi tidak terhad kepada percubaan untuk memintas terma dan syarat, peraturan dan peraturan ini, satu akaun bagi setiap keperluan pemain, batas pertaruhan, had kemenangan, penggodaman, penggunaan tanpa kebenaran Akaun Maklumat Akses, Akaun atau akaun pihak ketiga, cuba memintas atau memintas sebarang mekanisme keselamatan yang tersedia di laman web atau sistem atau rangkaian Syarikat, dengan salah, sengaja atau dengan sengaja memindahkan dana dari akaun atau dana pihak ketiga yang tidak dimiliki secara sah, apa-apa perbuatan atau peninggalan melalui penggunaan Laman Web perkhidmatan Syarikat menyebabkan apa-apa kemudaratan kepada Syarikat atau kepada mana-mana pihak ketiga, Maklumat peribadi palsu, "pembuangan cip", pemindahan dana dalam pertaruhan sukan dan apa-apa tindakan dan / atau peninggalan yang dianggap wajar oleh Syarikat penipuan dan / atau tindakan yang salah.

7. Peraturan Am dan Peraturan Acara Tertentu

7.1Untuk Kasino Dalam Talian, terma berikut akan mengawal:

7.1.1 "Kasino Dalam Talian" bermaksud Sistem Permainan Internet Syarikat di Laman Web dan perkhidmatan berkaitan dan aktiviti permainan seperti yang ditawarkan dan disenaraikan di termasuk tetapi tidak terhad kepada, kasino dalam talian dan / atau bilik poker dalam talian dan / atau permainan jackpot progresif dan / atau mana-mana permainan lain, jika berkenaan. "Perisian" bermaksud perisian yang dilesenkan kepada Syarikat termasuk apa-apa program atau fail data atau apa-apa kandungan lain yang diperoleh dari sana, yang diperlukan untuk dimuat turun (jika berkenaan), diakses atau digunakan oleh Pelanggan dari Laman Web yang membolehkan Pelanggan untuk mengambil bahagian dalam Kasino Dalam Talian;

7.1.2 Syarikat dengan ini memberi kepada Pelanggan hak peribadi yang tidak eksklusif dan tidak boleh dipindahmilik untuk menggunakan Perisian ini, untuk bermain dalam Kasino Dalam Talian dan permainan dalam talian lain, mengikut peruntukan yang berikut:

7.1.2.1 Pelanggan tidak dibenarkan untuk:

1. Memasang atau memuatkan Perisian ke pelayan peranti rangkaian lain atau mengambil langkah lain untuk menjadikan Perisian tersedia melalui sebarang bentuk papan buletin, perkhidmatan dalam talian atau sambungan jauh, atau rangkaian kepada mana-mana orang lain;

2. Sub-lesen, memperuntukkan, menyewa, memajak, meminjam, memindahkan atau menyalin (kecuali sebagaimana yang diperuntukkan secara nyata di tempat lain dalam perjanjian ini), lesen untuk menggunakan Perisian atau membuat atau mengedarkan salinan Perisian;

3. Menterjemah, membalikkan jurutera, menyusun semula, membongkar, mengubah suai, mencipta karya terbitan berdasarkan, atau mengubah suai Perisian itu;

4. Menyalin atau menterjemahkan sebarang dokumentasi pengguna yang disediakan 'dalam talian' atau dalam format elektronik

5. Jurutera berbalik, menyusun semula, membongkar, mengubah suai, menyesuaikan, menterjemah, membuat apa-apa percubaan untuk menemui kod sumber Perisian atau untuk mencipta karya terbitan berdasarkan keseluruhan atau mana-mana bahagian Perisian;

6. Masuk, akses atau cuba masuk atau mengakses atau sebaliknya memintas sistem keselamatan kami atau mengganggu dengan apa-apa cara (termasuk tetapi tidak terhad kepada, robot dan peranti yang serupa) dengan Kasino Dalam Talian atau Laman Web atau cuba membuat sebarang perubahan kepada Perisian dan / atau sebarang ciri atau komponennya.

7.1.2.2 Pelanggan tidak memiliki Perisian ini. Perisian ini dimiliki dan merupakan hak eksklusif pemberi lesen, Playtech Software Limited, syarikat pembekal perisian pihak ketiga, ('Pembekal Perisian'). Perisian dan dokumentasi yang disertakan yang dilesenkan kepada Syarikat adalah produk proprietari Penyedia Perisian dan dilindungi di seluruh dunia oleh undang-undang hak cipta. Penggunaan Pelanggan Perisian tidak memberi hak milik kepada Pelanggan tentang hak harta intelektual dalam Perisian. Perjanjian ini hanya terpakai kepada pemberian lesen untuk menggunakan Perisian.

7.1.2.3 PERISIAN INI DISEDIAKAN SEBAGAIMANA ADA TANPA SEBARANG WARANTI, SYARAT, AKU JANJI ATAU PERWAKILAN, YANG NYATA ATAU TERSIRAT, BERKANUN ATAU SEBALIKNYA. KAMI DENGAN INI TIDAK TERMASUK TERMA ALL TERSIRAT, SYARAT DAN WARANTI (TERMASUK SEBARANG KEBOLEHDAGANGAN, KEPUASAN KUALITI DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU). KAMI TIDAK MENJALANKAN BAHAWA PERISIAN AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA.

7.1.2.4 SYARIKAT TIDAK MENJAMIN BAHAWA PERISIAN AKAN BUKAN BERUNSUR PELANGGARAN ATAU OPERASI PERISIAN AKAN RALAT ATAU TERGANGGU ATAU SEBARANG KEROSAKAN DALAM PERISIAN AKAN DIPERBETULKAN, ATAU PERISIAN ATAU PELAYAN ADALAH VIRUS- PERCUMA. SEKIRANYA COMMUNICATIONS ATAU KESILAPAN SYSTEM yang berlaku BERHUBUNG SETTELMENT AKAUN ATAU CIRI LAIN ATAU KOMPONEN PERISIAN BAIK SYARIKAT NOR KAMI PEMBEKAL PERISIAN AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU MANA-MANA ​​PIHAK KETIGA UNTUK SEBARANG KOS, PERBELANJAAN, KERUGIAN ATAU TUNTUTAN MELAKUKAN KEPERLUAN DARIPADA KESALAHAN SESUAI. SYARIKAT juga berhak SEKIRANYA BERLAKU KESILAPAN YANG MEMBUANG SEMUA PERMAINAN YANG BERKAITAN DARI PERISIAN DAN LAMAN WEB DAN MENGAMBIL SEBARANG TINDAKAN LAIN UNTUK MEMBETULKAN KESILAPAN TERSEBUT.

7.1.2.5 Pelanggan dengan ini mengakui bahawa ia tidak berada di dalam kawalan Syarikat bagaimana Perisian digunakan oleh Pelanggan. Beban Pelanggan dan menggunakan Perisian risiko anda sendiri dan dalam apa keadaan pun Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan untuk apa-apa kerosakan atau kerugian langsung, berbangkit, bersampingan atau khas mana-mana jenis (kecuali kecederaan diri atau kematian yang berpunca daripada kelalaian kami).

7.1.2.6 Perisian ini mungkin termasuk maklumat sulit yang rahsia dan berharga kepada Pembekal Perisian dan / atau Syarikat. Pelanggan tidak berhak untuk menggunakan atau mendedahkan maklumat sulit itu selain dari ketat mengikut syarat perjanjian ini.
 

7.1.3 Pelanggan menjamin bahawa dia akan membaca Perjanjian Lesen Pengguna Akhir berkaitan dengan Perisian dan akan menggunakan Perisian hanya jika dia telah memahami dan menerima tanpa syarat dan tidak boleh ditarik balik terma dan syarat Perjanjian Lesen Pengguna Akhir, dan dia waran bahawa dia akan terus mengakses dan menggunakan Kasino Dalam Talian hanya jika dia bersetuju dengan semua pindaan dan kemas kini Perjanjian Lesen Pengguna Akhir.

7.1.4 Pelanggan bersetuju untuk membayar sepenuhnya apa-apa dan semua pembayaran yang disebabkan oleh kami atau mana-mana pihak ketiga berkaitan penggunaan Casino Online. Pelanggan selanjutnya bersetuju untuk tidak membuat sebarang bayaran balik dan / atau melepaskan atau membatalkan atau sebaliknya mengubah mana-mana pembayaran yang anda bayar dan dalam mana-mana peristiwa sedemikian Pelanggan akan membayar balik dan membayar pampasan kepada Syarikat untuk pembayaran yang tidak termasuk termasuk apa-apa perbelanjaan yang dilakukan oleh Syarikat dalam proses mengutip pembayaran Pelanggan.

7.1.5 Sekiranya terdapat pertikaian mengenai pertaruhan atau kemenangan, keputusan Syarikat akan muktamad dan mengikat.

7.1.6 Syarikat berhak secara munasabah menahan apa-apa bayaran atau jumlah pemenang sehingga identiti orang yang menang itu disahkan kepada kepuasan kami untuk memastikan bahawa pembayaran jumlah pemenang sedang dibuat kepada orang yang betul. Untuk tujuan ini, Syarikat terus memegang hak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk menuntut agar Pelanggan memberikan kepada Syarikat suatu ID yang disahkan atau mana-mana ID yang bersertifikat mengikut undang-undang yang terpakai di bidang kuasa anda.

7.1.7 Sekiranya Syarikat mencurigai penipuan atau aktiviti penipuan di pihak Pelanggan atau sebarang pembayaran Pelanggan akan dituntut balik, Syarikat akan mempunyai hak untuk menahan apa-apa jumlah bayar atau memenangi kerana Pelanggan dan jika perlu, untuk mengutip apa-apa pembayaran yang sah oleh Pelanggan. Jika bermain dalam mana-mana permainan langsung, dalam mana-mana kad yang disyaki mengira Syarikat berhak untuk menahan apa-apa jumlah pengeluaran dari akaun Pelanggan yang akan melebihi deposit asal Pelanggan.

7.1.8 Syarikat berhak untuk menahan atau sebaliknya menolak atau membalikkan apa-apa jumlah bayar atau memenangi atau meminda sebarang polisi sekiranya Syarikat mengesyaki bahawa Pelanggan menyalahgunakan atau mencuba untuk menyalahgunakan mana-mana yang berikut: (i) bonus; (ii) promosi lain; atau (iii) dasar atau peraturan khusus yang ditentukan berkenaan dengan permainan sedia ada atau permainan baru.
 

7.1.9 Dalam kes kemenangan jackpot progresif, kemenangan akan dihantar oleh syarikat penyedia perisian pihak ketiga ("Pembekal Perisian"), kepada Syarikat (rumah). Dengan syarat bahawa kemenangan sedemikian telah diberikan kepada Syarikat tepat pada masanya, Syarikat akan berusaha untuk menyelesaikan pembayaran kemenangan sedemikian dalam tempoh 14 hari pertama bulan kalendar berikutnya secara langsung kepada Pelanggan tertakluk kepada prosedur pengesahan pembayaran.

Pelanggan mengakui dan menerima bahawa terdapat kelewatan sekiranya Penyedia Perisian tidak memenangi kemenangan pada masa yang tepat kepada Syarikat. Pelanggan bersetuju untuk mempertahankan Syarikat (rumah) terhadap semua tuntutan, tuntutan atau tindakan lain, dan untuk memastikan mereka tidak berbahaya daripada apa-apa ganti rugi, kerugian dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang timbul daripada sebarang tuntutan oleh Pelanggan yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung kegagalan atau kelewatan oleh Pembekal Perisian untuk menyampaikan kemenangan jackpot progresif kepada Syarikat (rumah) untuk pembayaran kepada Pelanggan.

Pelanggan boleh mengeluarkan maksimum USD30,000.00 sebulan, dan maksimum USD10,000.00 setiap pengeluaran tunggal. Had ini terpakai kepada jumlah keseluruhan kemenangan progresif Pelanggan, tanpa mengira sama ada kemenangan tersebut diperolehi dalam satu atau lebih beberapa permainan progresif. Tiada faedah akan dibayar atas baki sebarang kemenangan progresif yang belum dibayar kepada Pelanggan.

Pelanggan boleh membuat permintaan khas, melalui sokongan pelanggan, untuk mengeluarkan jumlah yang melebihi sekatan yang terdahulu. Sekiranya Syarikat mengikut budi bicara mutlaknya menerima permintaan tersebut, Pelanggan bersetuju bahawa Syarikat boleh memotong peratusan tertentu ("potongan kadar") daripada kemenangan progresif untuk menampung kos transaksi dan pentadbiran dan apa-apa kos lain yang berkaitan. Pelanggan akan dimaklumkan mengenai kadar potongan yang terpakai bagi permintaan itu, dan selepas itu Syarikat akan meneruskan permintaan pengeluaran khas selepas pengesahan oleh Pelanggan.

Syarikat berhak untuk mengubah mod atau kaedah pembayaran untuk permintaan pengeluaran atau permintaan dana mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya. Pelanggan memberi hak kepada Syarikat hak untuk mempublikasikan sebarang butir-butir mengenai pemenang yang progresif Pelanggan, melalui cara dan media apa cara yang boleh dipilih oleh Syarikat, dengan syarat bahawa pihak Syarikat akan mengikut budi bicaranya mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi privasi dan keselamatan Pelanggan.

Peraturan tambahan untuk permainan jackpot progresif terperinci di bawah peraturan pertaruhan dan peraturan untuk setiap permainan.

7.2 Sila dimaklumkan, sebarang permintaan pengeluaran menang untuk Maxbet akan diproses selepas 12 tengah hari pada hari berikutnya.


                                                                                           Terima Kasih

MAKLUMAT
PANDUAN PENGGUNA
PELAYAR WEB
Google Chrome
Firefox
Safari
BANK PEMBAYARAN
RAKAN KONGSI KAMI
Genting7-MockUp-3_05.png
Line-4.png
ezgif.com-webp-to-png.png
Line-3.png
Hak Cipta © Genting777, 2020. Hak Cipta Terpelihara.
RHB.jpg
CIMB.jpg
Maybank.jpg
whatsap.jpg
bottom of page