top of page
register-cn.png
promo-cn.png
withdrawal-cn.png
gmail.png
wechat.png
whatsapp.png
facebook.png
telegram.png
deposit-cn.png
sport-cn.png
slot-cn.png
live-cn.png
home-cn.png
affiliate-cn.png
BankingInfoTable.png

各位敬爱的客户,请留意以下信息 :
 

 • 所有存款和取款处理时间均视网上银行的可用性而定。
   

 • 提款只能支付给具有相同注册名称的个人银行账户。
   

 • 所有成员都允许每天退出三(3)次。
   

 • 所有最大交易金额均基于每笔交易。
   

 • 请注意,大额提款金额可能需要更长的处理时间。
   

 • 最高支付额仅为30,000,提出出后的剩下的余额将被去除。
   

 • 我们也支持其他本地银行,如果您有任何特殊要求,请联系我们的客户服务。
   

 • 有关详细信息,请参阅公司的条款和条件。

 

​资讯
用户指南
浏览器
谷歌浏览器
Firefox浏览器
支付银行
Maybank.jpg
CIMB.jpg
RHB.jpg
Safari浏览器
合作伙伴
Genting7-MockUp-3_05.png
ezgif.com-webp-to-png.png
Line-3.png
版权所有©Genting777, 2020.  保留所有权利
Line-4.png
whatsap.jpg
bottom of page